Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Komu zgłosić wypadek w drodze do pracy?

wypadek w drodze do pracy

Większość pracowników jest świadoma, że w sytuacji wypadku przy pracy, przysługują im dodatkowe świadczenia. Nie wszyscy pamiętają jednak, iż pewne przywileje należą się również osobom które uległy wypadkowi w drodze do pracy i z pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypadek w drodze do pracy lub z pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania pracy jeżeli droga ta była najkrótsza lub najdogodniejsza i nie została przerwana chyba że przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,

Komu zgłosić wypadek w drodze do pracy?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, pracownik powinien zgłosić niezwłocznie swojemu pracodawcy. Niezwłocznie należy rozumieć jako pierwszy, dogodny moment po wykonaniu innych, bardziej naglących działań jak np.: ratujących życie i zdrowie, zabezpieczających ewentualne miejsce wypadku. W jakiej formie i konkretną osobę do której należy przekazać informację o wypadku powinny określać przepisy wewnętrzne pracodawcy. Jeżeli kwestie te nie są uregulowane to zwyczajowo wypadek zgłasza się telefonicznie do bezpośredniego przełożonego lub do sekretariatu. W interesie pracownika jest jak najszybsze zgłoszenie wypadku w drodze do lub z pracy gdyż od zgłoszenia biegnie termin 14 dni w ciągu których pracodawca powinien przygotować kartę wypadku w drodze do lub z pracy.