OBSŁUGA I USŁUGI BHP

Zajmujemy się stałą oraz kompleksową obsługą firm w zakresie usług BHP i PPOŻ. Na podstawie artykułu 237 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca ma możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza swojego zakładu.

Proponujemy zarówno jednorazową współprace w celu rozwiązania konkretnego problemu jak i umowy o stałą współpracę w przypadku gdy chcą państwo zapewnić sobie prawidłową realizację ciążących na pracodawcy obowiązków w zakresie BHP.

Możemy zaproponować Państwu indywidualny pakiet usług zgodnych z potrzebami Państwa firmy. W skład outsourcingu mogą wchodzić zarówno wszystkie obowiązki służby BHP jak i tylko te dowolnie przez Państwa wybrane, np.: szkolenia wstępne i szkolenia okresowe, opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumentacji powypadkowych, prowadzenie wszelkich wymaganych przez przepisy BHP rejestrów, doradztwo w zakresie BHP jak i przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wysokość opłat za usługi BHP uzależniona jest od wielu czynników m.in. od ilości osób zatrudnionych w zakładzie oraz zakresu obsługi jaką chcą być Państwo objęci.

W celu ustalenia indywidualnej stawki za szkolenie lub usługi w zakresie BHP prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Przykładowe orientacyjne stawki proponowanych przez nas usług (ceny netto):

  • Stały nadzór BHP od 150 zł za m-c
  • Ocena ryzyka zawodowego od 100 zł
  • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej od 250 zł
  • Pomoc w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych od 50 zł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN BHP

Kto odpowiada stan BHP w zakładzie pracy?

Zgodnie z art. 207. § 1. Kodeksu pracy za stan bezpieczeństwa i higieny odpowiada pracodawca. W pewnym zakresie zgodnie z art 212 Kodeksu pracy odpowiedzialność ta spoczywa również na osobach kierujących pracownikami.

Jakie konsekwencje grożą za nie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?

Zgodnie art. 283. § 1. osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie dopilnuje przestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł. Należy podkreślić, iż jest to kara imienna do uregulowania z prywatnych środków ukaranego. Dodatkowo zgodnie z art. 220 Kodeksu karnego w określonych okolicznościach osoba taka może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

RYZYKO ZAWODOWE

Co to jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Dla jakich stanowisk pracy i kiedy powinna być sporządzona ocena ryzyka zawodowego?

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna być przygotowana dla każdego stanowiska pracy występującego w firmie. Powinna ona być sporządzona przy tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz aktualizowana każdorazowo przy zmianie związanej z zastosowaniem środków ochrony, technologii lub organizacji pracy.

WYPADKI PRZY PRACY

Jaka jest definicja wypadku przy pracy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Bardzo istotne jest, że jeżeli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony to nie możemy mówić o wypadku przy pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy?

Pracodawca jest obowiązany, podjąć wszelkie działania w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce wypadku, a następnie ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku.

Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?

W skład zespołu powypadkowego wchodzi, o ile to możliwe, jeden przedstawiciel pracodawcy oraz jeden przedstawiciel pracowników. W przypadku braku służby bhp w zakładzie pracy w skład zespołu powypadkowego zamiast członka – pracownika służby bhp, może wchodzić specjalista spoza zakładu pracy. Jeżeli w zakładzie nie działa Społeczna Inspekcja Pracy, drugim członkiem zespołu powypadkowego jest pracownik posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.

W jaki sposób bada się okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy?

Pracodawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zaistnieniu wypadku powołuje zespół powypadkowy, który maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia wypadku, powinien sporządzić protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Pracodawca, jeżeli uzna to za zasadne, może ewentualnie zwrócić nie zatwierdzony protokół powypadkowy zespołowi powypadkowemu celem wyjaśnienia i uzupełnienia.