JAK WYGLĄDA I JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ SZKOLENIE BHP DLA NAUCZYCIELI?

nauczyciel

Nauczyciele tak jak każda inna grupa zawodowa powinna być przez dyrektorów placówek oświatowych poddawana okresowym szkoleniom BHP. Wysoki poziom szkoleń BHP jest ważny dla każdego ale w przypadku nauczycieli nabiera on szczególnego znaczenia. Nauczyciele na co dzień sprawują opiekę nad uczniami w różnym wieku. Jakiekolwiek niedopatrzenie lub niedopełnienie obowiązków przez nauczyciela może skutkować tragedią w postaci ciężkiego lub śmiertelnego wypadku ucznia oraz w konsekwencji groźbą kary pozbawienia wolności czy koniecznością płacenia poszkodowanym odszkodowania lub renty.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI?

Nauczyciele muszą uczestniczyć w szkoleniu okresowym BHP według ramowego programu pracowników administracyjno-biurowych. Priorytetem szkolenia ma być rozwój umiejętności z zakresu oceny zagrożeń w związku z wykonywaną pracą, a także poznanie wszelkich metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa. Istotne znaczenie ma kształtowanie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP oraz posiadanie umiejętności na temat sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych. Nauczyciel podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien usłyszeć na temat ochrony pracy w Polsce, obowiązków pracodawcy i pracownika, a także odpowiedzialności za naruszenie zasad oraz przepisów BHP. Podczas szkolenia podejmowany jest także temat wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz świadczeń, które są z nimi związane. Solidne szkolenie BHP powinno uwzględniać także obowiązki, jakie spoczywają na nauczycielach zarówno wobec uczniów, jak i rodziców. Bardzo dużą uwagę każdy nauczyciel powinien przywiązywać do zasad udzielania pierwszej pomocy, ponieważ to ona może okazać się najważniejsza w nieprzewidzianych sytuacjach.

CO ILE LAT WYKONUJE SIĘ SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli powinno odbywać się co najmniej raz na pięć lat. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązek przechodzenia okresowego szkolenia BHP występuje wyłącznie w przypadku nauczycieli, których charakter pracy jest związany z narażeniem na szkodliwe czynniki dla zdrowia, a także wiążą się z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oceny narażenia każdego pracownika placówki pedagogicznej realizowana jest w ramach oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego. Przykładowo pracownicy piastujący stanowiska administracyjno-biurowe muszą odbywać szkolenia z zakresu BHP raz na 6 lat. Niektóre firmy szkoleniowe są w stanie zaproponować szkolenie pracowników placówek oświatowych i nauczycieli metodą samokształcenia kierowanego. Z reguły czas przeznaczony na przyswojenie przekazywanych treści oscyluje w granicach ośmiu godzin lekcyjnych. Często stosowaną praktyką jest przeprowadzenie egzaminu testowego po szkoleniu BHP dla nauczycieli.