ZWOLNIENIE ZE SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP

blog

Przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia z dnia 27.07.2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) wymienia osoby objęte obowiązkiem odbycia szkolenia okresowego BHP w podziale na grupy. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast szkolenie okresowe pozostałych grup  powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

W JAKIM CELU REALIZOWANE SĄ SZKOLENIA OKRESOWE BHP?

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację  i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie zapewnia uczestnikom:

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postpowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

KTO MOŻE BYĆ ZWOLNIONY ZE SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP?

Tylko w kilku przypadkach może nastąpić zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp. Z obowiązku odbycia szkolenia okresowego zwolnione są osoby, które:

  • przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy, w wymaganym okresie, wymaganego szkolenia okresowego BHP,
  • odbyły szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na wymaganym stanowisku pracy.

Za równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego uznawane jest również ukończenie w wymaganym okresie innego szkolenia niż szkolenie okresowe, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, jeżeli jego program uwzględniał zakres tematyczny szkolenia okresowego przewidziany dla danego stanowiska pracy. W praktyce, najczęściej tego typu formą kształcenia niebędącego szkoleniem okresowym, której odbycie zwalnia z obowiązku uczestnictwa w szkoleniu okresowym BHP,  będą studia podyplomowe z zakresu BHP. Z reguły program tego typu studiów jest na tyle rozbudowany, że obejmuje swym zakresem wszystkie kwestie przewidziane do omówienia w trakcie szkolenia okresowego adresowanego dla każdej z ww. grup.

Pamiętać jednak należy, że samo przedłożenie przez pracownika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z jego odbywania, ostateczną decyzję o zwolnieniu pracownika ze szkolenia okresowego podejmuje pracodawca.

Jeszcze z jedną, dość rzadką sytuacją zwolnienia ze szkolenia okresowego BHP mamy do czynienia w przypadku pracodawcy samodzielnie wykonującego obowiązki służby BHP.  Ze szkolenia, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.