OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP

Wielu pracodawców jest zaskoczonych jak wiele obowiązków na siebie bierze w momencie zatrudniania pierwszego pracownika. Zakres ten oraz odpowiedzialność praktycznie nie zależy od ilości zatrudnionych osób. W niniejszym wpisie pokrótce przybliżam podstawowe zadania jakie ciążą na barkach pracodawców, często nie świadomych, że za niedopełnienie tych obowiązków w sytuacji gdy dojdzie do wypadku, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Odpowiedzialność ta dotyczy także osób kierujących i zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy lub pracownikom nie wpływa na zakres odpowiedzialności pracodawcy (pracodawca nie może bronić się zaniedbaniem odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy powierzeniem zadań służbom bhp spoza zakładu pracy lub pracownikom). Pracodawca ma chronić życie i zdrowie pracowników, do czego powinien wykorzystywać najnowsze osiągnięcia nauki i techniki (ergonomii, medycyny pracy, socjologii, psychologii). Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają z Ustawy z dnia 26.06.1974  roku – Kodeks Pracy, główne zapisy zawarte zostały w dziale X – Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodnie z art. 207 § 1 ww. Kodeksu Pracy: „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (…)”.  Jednocześnie, zgodnie z art. 207 § 2 ww. Kodeksu Pracy: „ Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przez zabezpieczenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Według ww. art. Pracodawca w szczególności zobowiązany jest do:

– organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

– zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,

– reagowania na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

– zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

– zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

– uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych,

– zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji, zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy,

– zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Do szczegółowych obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

– zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

– ocena ryzyka zawodowego i jego udokumentowanie oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko; informowanie  pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami,

– poddawanie badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym odpowiednio osób przyjmowanych do pracy i pracowników,

– analizowanie przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, na podstawie wyników tych analiz stosowanie właściwych środków zapobiegawczych,
– przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie,
– odbycie przez pracodawcę szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określają również akty wykonawcze tj. rozporządzenia (przepisy specyficzne związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa w biurze), przepisy prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, statuty).

Pracodawca wypełnia obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jak również na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób które w zakładzie pracy wykonują działalność gospodarczą na własny rachunek. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracodawca zapewnia również osobom, które nie świadczą pracy, a przebywają na terenie zakładu pracy np. organy kontrolne.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE SZKOLEŃ BHP

Dopuszczenie nowego pracownika do pracy musi być poprzedzone szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego tematyka dostosowana jest do rodzaju wykonywanej pracy. Jest to szkolenie wstępne, które składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w cyklicznie w trakcie pracy a częstotliwość ich wacha się między 1 a nawet 6 latami, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Celem szkoleń jest poinformowanie pracowników o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana pracą. W trakcie szkolenia pracownicy uzyskują wiedzę i umiejętności odnośnie pracy w warunkach „normalnych” i w warunkach „awaryjnych”, a także informacji i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy. Należy pamiętać, że szkolenie z zakresu bhp jest obligatoryjne i nie można dopuścić do pracy pracownika nie mającego aktualnych szkoleń bhp.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy związane jest z ponoszeniem kosztów przez pracodawcę. Koszty podejmowanych działań w zakresie bhp nie mogą obciążać pracowników . Wszystkie koszty związane ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Ponosząc koszty związane z bhp, pracodawca wymaga znajomości przepisów bhp która sprawdzana jest podczas przeprowadzanych egzaminów sprawdzających kończących szkolenia okresowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *