WYPADEK W DRODZE DO LUB Z PRACY

skorka od banana

W myśl Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypadkiem w drodze do lub z pracy jest zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Dodatkowo droga ta musi być najkrótsza lub najdogodniejsza oraz nie może być przerwana chyba, że przerwa była życiowo uzasadniona.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków
  • odbywania nauki lub studiów.

Po niezwłocznym zgłoszeniu pracodawcy wypadku w drodze do lub z pracy, pracodawca ma 14 dni na opracowanie „Karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy”.

Zwyczajowo kartę sporządza służba BHP na podstawie oświadczenia poszkodowanego, zaświadczenia o urazie i ewentualnie notatki służb które brały udział w interwencji na miejscu zdarzania.

Świadczenia z tytułu takiego wypadku to prawo do zwolnienia od pracy płatnego 100 % i dodatkowo osobom które nie mających odpowiedniego okresu składkowego przysługuje mimo wszystko renta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.