SZKOLENIA BHP W SKRÓCIE

blog

Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Co to jest szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP i powinien zapewnić on uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca i polega on na zapoznaniu szkolonego w trakcie tego kursu pracownika z czynnikami środowiska występującymi na jego stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym oraz sposobem bezpiecznego wykonywania pracy.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne powinni odbyć przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Ponadto należy każdorazowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownikowi przenoszonemu na nowe stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Co to jest szkolenie okresowe?

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie okresowe?

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Wyjątkiem są tu osoby kierujące pracownikami – pierwsze szkolenie w przypadku tych osób powinno odbyć się w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Kolejne szkolenie okresowe przeprowadza się: – co najmniej raz na trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, – co najmniej raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, – nie rzadziej niż raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych oraz – co najmniej raz na 5 lat  – dla pozostałych grup zawodowych.