Zmiany dotyczące szkoleń BHP

Pracownicy

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniającego obowiązujące obecnie przepisy Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje m.in. rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i karty szkolenia wstępnego

Zmiana ta jest następstwem przyjęcia w czerwcu 2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu dotyczącego deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Dotychczas stosowane wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp nadal mogą być stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, jednak nie dłużej niż do końca dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie zmian do rozporządzenia zachowują moc, a więc nie ma konieczności ich ponownego wydawania.

Zmiany w zakresie podmiotów upoważnionych do organizowania szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nowelizacja wprowadza także zmiany przepisu §1a pkt 2 ww. rozporządzenia odnoszącego się do pojęcia jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – przez którą rozumie się:

  • placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (zmiana na: placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego),
  • szkołę ponadgimnazjalną (zmiana na: szkołę ponadpodstawową),
  • jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową (zmiana na: instytut badawczy, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową),
  • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej (zmiana na: przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmiany w odniesieniu do ostatniego punktu są bardzo istotne dla osób prowadzących tzw. działalność nieewidencjonowaną. Na gruncie tej zmiany takie osoby nie będą mogły prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp w roli jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą i do czasu zarejestrowania działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stanowi jednostki organizacyjnej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Aby zatem osoby te dalej mogły prowadzić szkolenia bhp jako jednostka organizacyjna, będą musiały zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP

Zmienione mają zostać także przepisy rozporządzenia w zakresie szkolenia okresowego. Zmiana ta jest związana ze zmianą przepisów art. 2373 Kodeksu pracy, pozwalającą od dnia 1 stycznia 2019 r., na zwolnienie niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp.

Obecnie obowiązujący § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń okresowych bhp obejmuje dwie grupy pracowników:

  • pracowników administracyjno-biurowych oraz
  • innych niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Projekt zakłada rozdzielenie powyższego przepisu na dwa punkty:

pkt 5) który odnosiłby się do pracowników administracyjno-biurowych, z zastrzeżeniem art. 2373 § 22 – 24Kodeksu pracy – czyli zwolnionych od szkolenia okresowego

pkt 6) który dotyczyłby pracowników innych – niewymienionych w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo też z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Taka konstrukcja przepisu wskazuje jasno, że ze szkolenia okresowego w dziedzinie bhp zwolnieni są tylko i wyłącznie pracownicy administracyjno-biurowi, i tylko wówczas, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Natomiast pozostali pracownicy administracyjno-biurowi nadal podlegają szkoleniom okresowym.

Proponowany zapis powinien także ułatwić pracodawcom określanie poszczególnych grup stanowisk na potrzeby szkolenia w dziedzinie bhp. Obecny przepis może bowiem prowadzić do kwalifikowania wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w tym punkcie do jednej grupy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Projektowane zmiany do rozporządzenia powinny wejść w życie w maju 2019 r. Wyjątek mają stanowić zmiany w § 1a pkt 2 lit. a) rozporządzenia, które miałaby wejść w życie od 1 września 2019 r., bowiem z tym dniem tworzy się „centrum kształcenia zawodowego” oraz przekształca się w centrum kształcenia zawodowego dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.