ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RĘCZNYCH PRAC TRANSPORTOWYCH

dźwiganie

Od 1 maja tytuł Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych otrzymał nowe brzmienie – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.

W rozporządzeniu doprecyzowano, iż określone w rozporządzeniu dopuszczalne normy dotyczące ręcznego transportu przedmiotów odnoszą się do pracowników mających ukończone 18 lat, z wyłączeniem kobiet w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią (normy dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią oraz dla pracowników młodocianych są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 176 i art. 204 Kodeksu pracy).

W rozporządzeniu zmieniającym, dokonano wyraźnego rozróżnienia normatywów dla kobiet i mężczyzn, bo użycie dotychczas używanego sformułowania „pracownik” przestało być wystarczające w świetle nowego rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Dodano zapis określający dopuszczalny dla kobiet wydatek energetyczny na wykonywanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym związanej z ręcznymi pracami transportowymi (§ 6 ust. 3 – „Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min”).

Normy obciążenia dla kobiet w rozporządzeniu zmieniającym prezentują się następująco:
  • przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów – zaproponowano, aby przy przenoszeniu przedmiotów o długości przekraczającej 4 m i masie przekraczającej 20 kg masa przypadająca na jedną kobietę nie przekraczała 10 kg przy pracy stałej i 17 kg przy pracy dorywczej,
  • przy przetaczaniu przedmiotów o kształtach okrągłych – zaproponowano aby dopuszczalna masa przedmiotów na jedną kobietę wynosiła:

–     przy przetaczaniu po terenie poziomym utwardzonym – 80 kg,

–     przy w taczaniu na pochylnie – 20 kg,

  • przy przenoszeniu materiałów ciekłych niebezpiecznych (gorących, żrących lub szkodliwych dla zdrowia) – zaproponowano, aby masa tych materiałów w raz z naczyniem i uchwytem nie przekraczała 10 kg,
  • podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów – zaproponowano, aby składowa pozioma siły niezbędnej do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie przekraczała:

–     120 N przy pchaniu i

–     100 N przy ciągnięciu.

W § 6 ust. 4 określono natomiast dopuszczalny wydatek energetyczny na wykonywanie pracy związanej z ręcznym transportem przedmiotów dla mężczyzn, przy czym w zasadzie przyjęto wartości wydatku obecnie obowiązujące; dodatkowo określono wartości wydatku przy pracach dorywczych (kJ/min) – „Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.”.

Zmianie uległa także norma przy ręcznym przetaczaniu przedmiotów o kształtach okrągłych przez mężczyzn z 300 kg do 200 kg.

W rozporządzeniu normy dotyczące przewożenia na wózkach i na taczkach zróżnicowano w zależności od pochylenia terenu:

–     do 2% i powyżej 2% przy przewożeniu na wózkach szynowych oraz

–     do 5% i powyżej 5% przy przewożeniu na wózkach 2-, 3- i 4-kolowych.

Rozporządzenie zmieniające zakłada również, podobnie jak w normach dla mężczyzn, zróżnicowanie dopuszczalnej masy przy przewożeniu na wózkach 2-kolowych (przyjęto dla kobiet 140 kg) oraz na wózkach 3- i 4- kołowych (przyjęto 180 kg).

Przy określeniu propozycji norm dla kobiet przyjęto założenie, że normy te powinny stanowić 40% norm określonych dla mężczyzn (w wielu przypadkach relacje takie występują w obecnie obowiązujących normach dla mężczyzn i kobiet). W niektórych przypadkach spowodowało to podniesienie dotychczas obowiązujących norm dla kobiet (dotyczy to przewożenia ładunków na wózkach 2, 3 i więcej kołowych, a w niektórych obniżenie tych norm (przewożenie na wózkach szynowych i przewożenie na wózkach jednokołowych (taczkach)).

Rozporządzenie zmieniającego wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r., czyli w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.