Przedłużono ważność wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich do pracy w okresie pandemii COVID-19

badania lekarskie do pracy

Wszystkie orzeczenia lekarskie z badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, których termin mijał po 07 marca 2020 r. pozostają ważne do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Nadal pozostaje w mocy obowiązek przeprowadzenia badań wstępnych do pracy oraz badań kontrolnych po trwającej ponad 30 dni, nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownika spowodowanej chorobą.

Reasumując, do końca epidemii nie musimy badać pracowników którym dobiega końca ważność orzeczenia lekarskiego, natomiast wszystkie nowe osoby oraz powracające po dłuższej chorobie, nie mogą być dopuszczone do pracy bez wykonania badania.

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)
…„Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

Art. 31m. 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” „…