Blog

BHP PRACY PRZY KOMPUTERZE

Każdy pracodawca zobowiązany jest do tego, aby stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Najważniejszą kwestią pozostaje właściwa organizacja środowiska pracy, a zarazem zagwarantowanie pracownikowi odpowiednich warunków do wykonywania powierzonych obowiązków. …

TAŚMY OSTRZEGAWCZE I ICH ROLA

Chcąc w odpowiedni sposób zabezpieczyć jedno z niebezpiecznych miejsc praktycznie każdy decyduje się na to, aby wykorzystać w tym celu taśmę ostrzegawczą. Ponadto znajdują one zastosowanie, jeśli chodzi o oznakowanie …

SZKOLENIE BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Osoby kierujące pracownikami pełnią bardzo ważną role w każdym przedsiębiorstwie. Nie tylko odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy, takie jak odpowiednia organizacja, wydajność, jakość pracy ale również w zakresie bezpieczeństwa …

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Zgodnie z § 39a. Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek oceniać i minimalizować ryzyko zawodowe. W czasie procesu oceny ryzyka zawodowego należy wziąć pod …

ZWOLNIENIE ZE SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP

Przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia z dnia 27.07.2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) …

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP

Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować …

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W PRACY

Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że …

INSTRUKCJA BHP, JAK JĄ OPRACOWAĆ?

Obowiązkiem każdego pracodawcy, określonym w przepisach prawa i egzekwowanym przez organy kontrolne (m.in. PIP, PIS) jest opracowanie i udostępnianie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli stanowiskowa instrukcja BHP będzie …