Ogólna Instrukcja BHP a Instrukcja stanowiskowa?

instrukcja stanowiskowa

Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany opracować  szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownicy zapoznanie się z przepisami BHP potwierdzają na piśmie ale samo zapoznanie pracowników to za mało. Równie ważne jest aby dokumentacja dotycząca BHP była udostępniona do stałego korzystania bo przecież pracownik nie będzie pamiętał co dokładnie przeczytał pół roku wcześniej w instrukcji BHP czy innej dokumentacji udostępnionej przez pracodawcę.

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa to  zbiór zasad wskazujący prawidłowy sposób  postępowania na konkretnym stanowisku lub przy wykonywaniu konkretnej pracy. Zgodnie z  Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP instrukcje powinny w jasny sposób wskazywać czynności, które należy wykonać:

  • przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, możliwych do przewidzenia.

Ogólna instrukcja BHP

Zgodnie z Art. 41. 1. Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja BHP jest zatem pojęciem szerszym niż stanowiskowa instrukcja BHP.Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji niebezpiecznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji. Przy opracowywaniu instrukcji należy również korzystać z instrukcji producentów maszyn ale nie należy przepisywać tych instrukcji w całości ponieważ instrukcja BHP ma zawierać tylko najważniejsze informacje i schematy postępowania.