CO TO JEST OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO?

blog

Zgodnie z §39a Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować Ocenę Ryzyka Zawodowego. Ocenie podlega ryzyko przy wykonywanych pracach, a więc w praktyce dotyczy ono wszystkich zatrudnionych pracowników.

Jest to jeden z podstawowy dokumentów i w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Prokuratury jest on sprawdzany w pierwszej kolejności.

W naszej działalności świadczymy oczywiście usługi w zakresie przeprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego dla naszych klientów.

Metod Oceny Ryzyka Zawodowego jest bardzo wiele, osobiście korzystamy z metody zgodnej z Polską Normą PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Określając prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych następstw należy się kierować następującymi wskazówkami:

  • Mało prawdopodobne

Następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.

  • Prawdopodobne

Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

  • Wysoce prawdopodobne

Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Ustalając ciężkość następstw należy się kierować następującymi wskazówkami:

  • Mała

Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy np. niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, bóle głowy itp.

  • Średnia

Urazy i choroby, które powodują niewielkie lecz długotrwałe lun nawracające dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji np. zranienia, oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego itp.

  • Duża

Urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć np. oparzenia trzeciego stopnia, oparzenia drugiego stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania, zawodowe uszkodzenie słuchu, astma itp.

Tab. 1. Szacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej

Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw
Mała Średnia Duża
Mało prawdopodobne bardzo małe
1
małe
2
średnie
3
Prawdopodobne małe
2
średnie
3
duże
4
Wysoce prawdopodobne średnie
3
duże
4
bardzo duże
5

Tab. 2. Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące podejmowanych działań dla szacowania ryzyka w skali pięciostopniowej

Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego Niezbędne działania
bardzo duże

 

niedopuszczalne Działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego należy podjąć natychmiast. Pracy na stanowisku nie wolno podejmować do momentu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
duże Pracy na nowym stanowisku nie wolno podejmować do momentu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. Praca na aktywnym stanowisku jest dopuszczalna ale należy natychmiast podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
średnie dopuszczalne Zaleca się podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.
małe Należy zapewnić, że ryzyko zawodowe pozostanie na aktualnym dopuszczalnym poziomie.
bardzo małe Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.