Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

bolące kolano

Dnia 10.06.2019r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Obowiązujący do tej pory wzór wydane na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy, wymagał zmiany m. in. w celu deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Co się zmieniło w nowym protokole ?

Nowy wzór protokołu jest zgodny z RODO – zawiera w związku z tym mniej danych poszkodowanego pracownika oraz jego pracodawcy. Celem zmiany przepisów jest dostosowanie wzorów do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i minimalizacja liczby przetwarzanych danych osobowych, które muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane Na dokumencie nie trzeba już podawać numeru REGON pracodawcy, miejsca urodzenia poszkodowanego pracownika, czy też imienia ojca. Nie jest również konieczne stawianie pieczęci. Ponadto, ze wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy usunięto numer NIP osoby poszkodowanej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1016). Z dniem 1 stycznia 2012 r. przepis ten zniósł NIP nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Pozostawiono jednak dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, co umożliwi identyfikację również obcokrajowców będących zarówno pracownikami, jak  i pracodawcami. Przepisy weszły w życie 14 dni od dnia ich publikacji.

Przepisy przewidują okres przejściowy na wymianę dotychczasowych formularzy na nowe. Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, będą mogły być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nowy wzór protokołu udostępniamy tutaj