Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców na 2020 r.

podatki ZUS

Ile wyniosą składki ZUS w 2020 r. ?

Składka ZUS i zdrowotna przedsiębiorców określana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości.  Podstawa, od których wyliczana jest wielkość składek wszystkich oprócz zdrowotnej, zależy od rządowych prognoz średniego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 r. rząd przyjął na poziomie 5227 zł (obecnie wynosi ono 4765 zł). Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% kwoty 5227 zł, czyli 3136,20 zł.

Poniżej przedstawiamy wyliczenie minimalnych składek na ZUS w 2020 roku:

  • Składka emerytalna = 612,19 zł (3136,20 zł x 19,52%).
  • Składka rentowa = 250,90 zł (3136,20 zł x 8%).
  • Składka chorobowa = 76,84 zł (3136,20 zł x 2,45%).
  • Składka wypadkowa = 52,37 zł (3136,20 zł x 1,67%).
  • Fundusz Pracy = 76,84 zł (3136 zł x 2,45%).

Podstawą składki zdrowotnej jest ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Z danych urzędu wynika, że jest to kwota 5368,01 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. Tym samym na podstawie ww. zapisów, podstawa składki zdrowotnej w 2020 r. wynosi 4026,01 zł.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru.

Obowiązująca minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 wynosi 362,34 zł (5368,01 zł x 75% = 4026,01 zł x 9%).

Łącznie składki na ZUS w 2020 roku wyniosą 1431,48 zł.