SZKOLENIE BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

szkolenie bhp dokumenty

Osoby kierujące pracownikami pełnią bardzo ważną role w każdym przedsiębiorstwie. Nie tylko odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy, takie jak odpowiednia organizacja, wydajność, jakość pracy ale również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego ważne jest żeby kadra zarządzająca posiadała odpowiednia wiedzę i doświadczenie aby prawidłowo realizować te cele. Na pewno pomocne w tym są odpowiednio realizowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

CO ILE LAT WYKONUJE SIĘ SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsze szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami należy wykonać w ciągu pół roku od dnia zatrudnienia pracownika. Kolejne szkolenia okresowe dla tej grupy pracowników wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat.Zaznaczyć należy, że są to okresy maksymalne dopuszczone przez prawo a w celu podniesienia poziomu BHP w całej firmie, można te szkolenia wykonywać częściej. Nie rzadko bywa, że pierwsze szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami wykonuję się dużo szybciej niż w ciągu pół roku od zatrudnienia, z prostego powodu – aby kierownik mógł udzielić instruktaż stanowiskowy swoim podwładnym musi najpierw przejść szkolenie z metodyki prowadzenia tego instruktażu a takie elementy zawiera w sobie właśnie program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną praca.

Szkolenie organizuje się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez pracodawcę. Program ten oprzeć należy na ramowym programie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia. Program ramowy należy dostosować do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa i konkretnych zagrożeń, musi on jednak zawierać przynajmniej zagadnienia z ramowego programu szkolenia BHP. W związku z tym, szkolenie dla kadry zarządzającej nie może trwać krócej niż 16 godzin lekcyjnych. Zakres tematyczny szkolenia jest bardzo szeroki ale na pewno trzeba poruszyć temat regulacji prawa w zakresie m.in. praw i obowiązków pracowników, profilaktycznej ochrony zdrowia, ochrony zdrowia młodocianych oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią, uprawnień rodzicielskich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

Osoby kierujące pracownikami powinny ponadto zaktualizować swoją wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych środowiska pracy, wypadków przy pracy oraz analizy przyczyn wybranych wypadków w danej branży.

Ważnym elementem szkolenia będą również zasady zachowania się w przypadku pożarów i innych zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy.

Bardzo ważnym elementem szkolenia osób kierujących pracownikami jest dokładne omówienie artykułu 212 Kodeksu Pracy, który to określa obowiązki dla tej grupy pracowników. Nie można nie wspomnieć również o odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP, zarówno karnej,