ILE WAŻNE JEST OKRESOWE SZKOLENIE BHP I KTO JE MOŻE PROWADZIĆ. PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP.

blog

Szkolenia okresowe bhp muszą być obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Celem szkoleń okresowych jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz  zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp zależy od rodzaju wykonywanej pracy i warunków w jakich jest wykonywana.

ILE JEST WAŻNE SZKOLENIE BHP

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i  muszą je odbyć:

– pracownicy administracyjno biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (np. online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

– pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (np. e-learning). Pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

– pracownicy inżynieryjno – techniczni nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego. Pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w okresie 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

– pracownicy służby bhp nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

– szkolenie pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się  nie rzadziej niż raz na 3 lata (a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne to co najmniej raz w roku), w formie instruktażu. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

KTO MOŻE PROWADZIĆ SZKOLENIA BHP OKRESOWE

W myśl § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860 ze zm pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej „organizatorami szkolenia”, zapewniają m.in.

 1. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
 2. programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia
 3. wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
 4. odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
 5. wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
 6. właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Konstrukcja przepisu jest ogólna i nie precyzuje pojęć „zasobu wiedzy”, „doświadczenia zawodowego”, „przygotowania dydaktycznego”. Zatem można przyjąć, że wykładowca szkoleń bhp musi posiadać wiedzę merytoryczną, którą będzie potrafił przekazać uczestnikom szkolenia. Przepis nie określa czy i jakim dyplomem powinien legitymować się wykładowca.  Ogólne założenie jest takie, że szkolenia okresowe nie koniecznie musi prowadzić jedna osoba. Pewne tematy może poprowadzić prawnik a inne kadrowa, zagrożenia na stanowisku pracy  może omówić pracownik służby BHP a tematyka szkoleń obejmuje także sprawy do omówienia dla inspektora ochrony przeciwpożarowej a także instruktora pierwszej pomocy. Reasumując aby BHP-owiec mógł poprowadzić całe szkolenie okresowe BHP najlepiej aby miał uprawnienia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej a także związane z prowadzaniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Jeżeli chodzi o „przygotowanie dydaktyczne” wg Rozporządzenia, rozumie się przez to ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP

Każdy organizator szkolenia powinien uzyskać potwierdzony przez pracodawcę szczegółowy program szkolenia okresowego BHP. Szczegółowy program powinien zawierać co najmniej zakres tematyczny i godzinowy ramowych programów załączonych do Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy podkreślić, że każdy rodzaj stanowisk posiada swój własny ramowy program szkolenia oraz dopuszczalne formy przeprowadzenia tego szkolenia. Przykładowo nie dopuszczalne jest  prowadzenie szkolenia okresowego BHP na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego podczas gdy dla każdej z pozostałych grup stanowisk forma ta jest jak najbardziej zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście szczegółowy program należy dostosować tematycznie do konkretnego zakładu pracy i konkretnych stanowisk. Poniżej przedstawiam ramowy program szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych który powinien trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych:.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
 1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
 2. ochrony pracy kobiet i młodocianych;
 3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych;
 4. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowiskwyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.