SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

biuro

Pracownicy biurowi stanowią dużą część wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Nawet  firmy które absolutnie nie kojarzą nam się z pracą biurową, np. branża budowlana czy produkcyjna, zazwyczaj  nie mogą obyć się bez działu handlowego, czy księgowego. Dlatego postanowiłem przybliżyć podstawowe przepisy obowiązujące pracowników administracyjno-biurowych.

PRZEPISY BHP W BIURZE

Praca biurowa wydaje się być bezpieczna i nieszkodliwa dla życia i zdrowia pracowników tylko z pozoru. Jednak podobnie jak na budowie, magazynie, w gastronomii, również w biurze występują zagrożenia, które mogą spowodować wypadek lub chorobę. Dbałość o zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy narzuca prawo. Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Źródłami prawa pracy obowiązującymi we wszystkich zakładach pracy na terenie Polski są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 66), Kodeks Pracy (który jest Ustawą realizującą ww. przepis), akty wykonawcze tj. ustawy i rozporządzenia (przepisy specyficzne związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa w biurze), przepisy prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, statuty). Nie możemy zapominać także o dyrektywach Unii Europejskiej.

Jednym z aktów wykonawczych, w którym zadbano o bezpieczeństwo pracownika jest Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. –  zawarte w nim zostały m.in. wymogi dotyczące pomieszczeń, w którym wykonywana jest praca. Opisane zostały w nim szczegółowo warunki jakim muszą odpowiadać pomieszczenia pracy, tj. pomieszczenia pracy stałej i czasowej, pomieszczenia higieniczno -sanitarne. W Dziale I ww. Rozporządzenia uwzględniono zapisy (definicje) dotyczące ryzyka zawodowego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zagrożeniach, punktach pierwszej pomocy, znakach i sygnałach bezpieczeństwa. W kolejnych Działach zdefiniowano proces pracy, organizację stanowiska pracy, obsługi i stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych, transportu wewnętrznego, ochron przed hałasem, prac na wysokości . Jednak stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest tylko obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy, podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

Aby pracownicy mogli przestrzegać odpowiednich zasad konieczne jest zapoznanie ich z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu pracodawca organizuje szkolenia  BHP dla pracowników, w których udział jest obligatoryjny. Należy tu wspomnieć, że szkolenia z zakresu BHP dzielimy na szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnej pracy i składa się z instruktażu ogólnego, przeprowadzanego jednorazowo w danym zakładzie pracy przez pracownika służby bhp oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika, wyznaczoną przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkoloną w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

ILE JEST WAŻNE SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH?

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia pracy, a później nie rzadziej niż co 6 lat. Istotą szkoleń jest poinformowanie pracowników o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana pracą. Celem szkoleń jest także uzyskanie wiedzy i umiejętności przez pracowników dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach pracy „normalnej” i w sytuacjach awaryjnych, a także informacji i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.  Ważne jest aby pamiętać, że szkolenie z zakresu bhp jest obligatoryjne i nie można dopuścić do pracy pracownika nie mającego aktualnych szkoleń bhp.