RODZAJE SZKOLEŃ BHP. SZKOLENIA WSTĘPNE, OKRESOWE, INSTRUKTAŻ OGÓLNY I STANOWISKOWY BHP

Niemal codziennie dostaję pytania związane z rodzajami oraz terminami przeprowadzania szkoleń BHP. W poniższym artykule przedstawiam  informacje dotyczące jak należy przeszkolić pracownika, w jakich terminach, jak długo takie szkolenia trwają a także nie mniej ważna kwestia kto może takie szkolenia przeprowadzić. Należy podkreślić fakt, że część szkoleń nie powinna być przeprowadzana przez służbę BHP a przez bezpośrednich przełożonych pracownika.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia z dziedziny bhp zawiera m.in. wytyczne odnośnie zasad szkolenia bhp, zakresu szkolenia, wymagań dotyczących treści i  realizacji programów szkolenia.

Istnieją dwa rodzaje szkoleń:

  1. szkolenie wstępne
  2. szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w formie instruktażu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • wstępne ogólne , zwane instruktażem ogólnym,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY BHP

Szkolenie wstępne ogólne ma na celu zaznajomienie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny które powszechnie obowiązują, z przepisami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:
– nowozatrudnionych pracowników,

-studentów odbywających praktykę studencką,

-uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę umiejętności do właściwej realizacji instruktażu.

Czas trwania instruktażu ogólnego nie może być krótszy niż 3 godziny lekcyjne (45 minut) a w przypadku osób kierujących innymi pracownikami jego czas w niektórych sytuacjach należy przedłużyć do nawet 4 godzin lekcyjnych.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY BHP

Instruktaż stanowiskowy ma natomiast na celu zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami na danym stanowisku pracy i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku dla:

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych na których występują narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

– pracowników przenoszonych na stanowiska o których wspomniano powyżej,

– uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,

– studentów odbywających praktykę studencką.

Pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego to co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Wyjątkiem są pracownicy biurowi dla których czas instruktażu stanowiskowego może być skrócony do nawet 2 godzin lekcyjnych.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywanej pracy zgodnie z zasadami bhp, co stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik potwierdza na piśmie (w karcie szkolenia wstępnego) odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe odbywają:

– pracodawcy, osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści),

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

– pracownicy inżynieryjno – techniczni,

– pracownicy służby bhp oraz inne osoby wykonujące zadania służby bhp,

– pracownicy administracyjno – biurowi.

Szkolenie okresowe przeprowadza się:

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na trzy lata (a na stanowiskach na których występują szczególnie duże zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku) – w formie instruktażu.

– biurowych nie rzadziej niż co 5 lat – w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego.

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  pracowników inżynieryjno – technicznych, pracowników służby bhp (oraz osób wykonujących zadania tej służby), pracowników administracyjno biurowych w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem przyswojonej wiedzy z przeprowadzonego szkolenia, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp.

Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Odbycie szkolenia okresowego potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia. Poświadczona kopia zaświadczenia dotyczącego odbytego szkolenia w zakresie bhp przechowywana jest w aktach pracowniczych. Oryginał wszelakich zaświadczeń uzyskanych przez pracownika zawsze powinien trafić do pracownika. Wyjątkiem jest Karta szkolenia wstępnego która dla pracownika nie ma żadnego innego zastosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *