INSTRUKCJE BHP

blog

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z zasadami i przepisami BHP dotyczących wykonywanych przez niego prac. Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy, Pracodawca ma obowiązek opracowania i udostepnienia pracownikom szczegółowych stanowiskowych instrukcji BHP.

Art. 41 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeńśtwa i higieny pracy dodatkowo nakłada na pracodawcę obowiązek opracownia instrukcji BHP dotyczących:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja BHP powinna być zrozumiała dla pracownika i zawierać co najmniej:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy;
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Pracownik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z tymi instrukcjami.